Alumni

 1. Shengji Yao (Ph.D.)
 2. Mingbin Chen (MSc.)
 3. Zhenyu Chen (MSc.)
 4. Lan Kong (MSc.)
 5. Bo Chen (MSc.)
 6. Shuren Li (MSc.)
 7. Min Wang (MSc.)
 8. Shan Zhu (MSc.)
 9. Jinxing Xiao (MSc.)
 10. Guangqing He (MSc.
 11. Tiean Sun (MSc.)
 12. Jie Jin (MSc.)
 13. Lei Chen (MSc.)
 14. Yubing Hu (MSc.)
 15. Alex Gonzalez (MSc.)
 16. Thanh An Nguyen (MSc.)
 17. Yao Tang (MSc.)
 18. Shivangi Dande (MSc.)
 19. Dayong Zhang (MSc.)
 20. Di Feng (MSc.)
 21. Shize Jin (MSc.)
 22. Alecandr Moroz (MSc.)
 23. Jialing Cheng
 24. Rodica Pop (MSc.)
 25. Xuan Sun (MSc.)
 26. Jun Zhang (MSc.)
 27. Harshad Petkar (MSc.)
 28. Hamzeh K. Bani Milhim (MSc.)
 29. Meina Ke (MSc.)
 30. Cheligeer (Ph.D.)
 31. Liang Fu (Research Assistant)
 32. Dr. Jie Pan (Post Doc)